Certified Qi Gong/Tai Ji Quan teacher

 

training

2008 - present: Wudang Deutschland, Ismet Himmet, Raphael Hug, Stefan Müller (Qi Gong, Tai Ji Quan, Bagua Zhang), Berlin/Germany

2010 - 2012: Qi Gong & Tai Ji Teacher Diploma, Annette Kaiser, Schule für Tai Ji&Qigong, Wilderswil/Switzerland

Sept - Oct 2008: Sanfeng Martial Arts School, Yuan Li Min, (Qi Gong, Tai Ji Quan, Bagua Zhang), Wudang Shan/China

2008: Cloud Gate Theatre, Chiang-Mei Wang, (Tai Ji Dao Yin), Taiwan/Berlin